Algemene voorwaarden

SOLID ROOTS stelt graag haar Algemene Voorwaarden op, die van toepassing zijn op het werk dat zij voor jou doet. Deze algemene voorwaarden en de aan jouw verstrekte offerte/productie schatting vormen het contract tussen ons voor het leveren van de diensten van SOLID ROOTS.
De rol van SOLID ROOTS:
 1.1. De Diensten: SOLID ROOTS levert de diensten die worden beschreven in de offerte. Naarmate een opdracht zich ontwikkelt, kan het zijn dat de omvang van het benodigde werk verandert. Indien dit het geval is, zal SOLID ROOTS proberen dit zo snel mogelijk met je te bespreken om eventuele wijzigingen in de omvang van de diensten en de offerte overeen te komen. Correctie rondes - Tenzij anders vermeld in de offerte/het voorstel, nemen we 2 wijzigingsrondes op alle besproken onderdelen als navolging van de presentatie. Revisies die na deze 2 wijzigingsrondes worden meegedeeld, worden in rekening gebracht volgens de standaard strippenkaart of het standaard tarief van SOLID ROOTS.
1.2. Informatie: Om de effectiviteit van SOLID ROOTS te maximaliseren, moeten we echt als team samenwerken. Vaak hangt het werk van SOLID ROOTS af van het tijdig verstrekken van informatie door jou (of je adviseurs). Om onnodige verificatie te voorkomen, gaat SOLID ROOTS ervan uit dat alle informatie die u verstrekt volledig en nauwkeurig is, tenzij je ons anders vertelt.
1.3. Incidenteel: Indien er externe factoren nodig zijn, zijn deze voor rekening van opdrachtgever. Dit houdt in: Extra kosten voor het leveren van drukwerk, website platform of typografie.
1.4. Beëindiging: Indien je de overeenkomst na aanvang van de werkzaamheden wilt beëindigen, worden de reeds verrichte werkzaamheden aan je gefactureerd.
1.5. Overmacht: SOLID ROOTS is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van verplichtingen wanneer een dergelijke vertraging of niet-nakoming voortvloeit uit omstandigheden buiten de macht van SOLID ROOTS.

2.Betalingsvoorwaarden:
2.1. Betalingsvoorwaarden: Facturen worden binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald door middel van een bankoverschrijving op de door SOLID ROOTS aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. SOLID ROOTS behoudt het eigendom van al het werk totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2.2. Overige specialistische diensten: de schatting van SOLID ROOTS is exclusief kosten van derden zoals fotografie, illustratie, videoproductie, geluidsopname, enz., tenzij anders vermeld in de schatting. SOLID ROOTS kan, tenzij je haar anders instrueert, dergelijke gespecialiseerde diensten zoeken op gebieden buiten onze expertise. De kosten van dergelijke diensten zullen worden doorberekend aan en worden geoffreerd.

 3. Bereik:
3.1. In de meeste gevallen zal SOLID ROOTS een document verstrekken dat de inhoud beschrijft in het werk dat zij voor haar klanten doet, dit omvat alleen het aangewezen pakket of bijkomende diensten dat is afgesproken. Wanneer de klant deze offerte goedkeurt, worden alle wijzigingen buiten het bereik behandeld als een nieuwe update en dienovereenkomstig geprijsd.

 4. Inhoud:
4.1. Inhoud en afbeeldingen: Het is jouw verantwoordelijkheid om aan SOLID ROOTS de vereiste informatie over uw bedrijfs- en marketingdoelstellingen te verstrekken. SOLID ROOTS neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten in door u aangeleverde inhoud. Eventuele wijzigingen die hierdoor ontstaan, kunnen tegen de standaard tarieven in rekening worden gebracht. Tenzij anders aangegeven, is het jouw verantwoordelijkheid om alle benodigde tekst en grafische materialen te verstrekken die de inhoud van het werk vormen. Alle content dient in een geschikt digitaal formaat aangeleverd te worden, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Afbeeldingen dienen aangeleverd te worden in jpeg, gif, tif, png, ai of psd formaat. Tekst dient als Microsoft Word-document of in uitgeschreven in het platform Notion aangeleverd te worden. Het niet aanleveren van materiaal in een gemakkelijk toegankelijk formaat kan leiden tot extra kosten voor het overtypen van tekst.

 4.2. Informatie voor grafieken, grafieken en infographics aan te leveren in Excel. Als we grote hoeveelheden inhoud moeten overtypen, kunnen er extra kosten ontstaan.

4.3. Door de klant aangeleverde afbeeldingen moeten voor afdruk doeleinden altijd afbeeldingen met een hoge resolutie van 300 DPI zijn. Als ze uitsluitend voor gebruik op internet zijn bedoeld, zijn afbeeldingen met een lagere resolutie acceptabel. SOLID ROOTS gaat ervan uit dat alle aan haar geleverde afbeeldingen eigendom zijn van de klant of zijn gekocht bij stock bibliotheken en in licentie zijn gegeven aan de klant voor gebruik. We kunnen geen afbeeldingen van Google gebruiken.
4.4. Als je afbeeldingen gebruikt van kinderen die je hebt gemaakt, gaat SOLID ROOTS er vanuit dat je toestemming hebt gekregen om deze afbeeldingen te gebruiken.
4.5. Je geeft SOLID ROOTS toestemming om (je eigen) logo’s en andere bedrijfsidentiteiten te gebruiken voor het maken van het project. Je stemt ermee in SOLID ROOTS te vrijwaren van alle claims die voortkomen uit uw nalatigheid of uw onvermogen om de juiste auteursrechtelijke toestemmingen te verkrijgen voor alle geleverde inhoud.

 5. Vertrouwelijkheid:
5.1. Vertrouwelijkheid: Behalve zoals vereist door de wet, zal SOLID ROOTS je documenten en zaken ten allen tijde vertrouwelijk houden, tenzij je openbaarmaking toestaat of de relevante omstandigheden al in het publieke domein zijn. SOLID ROOTS kan je documenten en zaken echter wel doorgeven aan: (i) andere dienstverleners, zoals je SOLID ROOTS je informeert, die betrokken zijn bij een opdracht waarvoor SOLID ROOTS is geïnstrueerd; (ii) gelieerde ondernemingen of gerelateerde partijen van SOLID ROOTS; en (iii) elke andere dienstverlener aan wie SOLID ROOTS aspecten van een opdracht naar behoren kan delegeren om jou een volledig scala aan diensten te leveren.

 6. Intellectuele eigendom:
6.1. Vrijheid om ideeën en IP te gebruiken: SOLID ROOTS mag voor andere klanten ideeën, concepten, broncode, informatie of knowhow ontwikkelen of gebruiken die worden weerspiegeld in materiaal dat aan jou is verstrekt (in welke vorm dan ook) of anderszins is ontwikkeld in de loop van de diensten die ik aan jou heb verleend.
6.2. Eigendom van materialen en intellectueel eigendom: alle aangeleverde producten, creatieve werken, plannen voor ontwerpen, unieke campagne-ideeën, slogans, teksten, voorlopige schetsen, lay-outs, kopieën, illustraties, productiediensten, openbaar en ander marketingmateriaal (op papier, computerschijf, per e-mail of in een ander digitaal formaat) dat door SOLID ROOTS is geaccepteerd, wordt, na volledige betaling van SOLID ROOTS voor het relevante materiaal, uw eigendom, behalve voor zover alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn voorbehouden door SOLID ROOTS of door SOLID ROOTS ingeschakelde of ingeschakelde derden.
6.3. Portefeuillerechten. SOLID ROOTS behoudt zich het recht voor om je project op hun website en ontwerp portfolio te presenteren met als enig doel om haar werk te promoten.
6.4. Werkbestanden en copyright. SOLID ROOTS bezit de wettelijke auteursrechten van haar werkbestanden. Werkbestanden zijn haar intellectueel eigendom en dit kan en is niet beperkt tot ontwerpconcepten, ontwerpelementen, infographics, lettertypen en afbeeldingen. Werkbestanden worden niet vrijgegeven als onderdeel van onze projecten. Indien je werkbestanden geleverd wenst te krijgen, dien je dit op te vragen en zullen wij voor deze release een offerte opmaken.

7.0. Vrijwaring:
7.1. Alle diensten mogen alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt. Je stemt ermee in om SOLID ROOTS schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit jouw gebruik van mijn service die jou of een andere partij schade berokkenen.

8.0. Aansprakelijkheid:
8.1. Mijn totale aansprakelijkheid jegens jou op grond van een contract of onrechtmatige daad die voortvloeit uit dit contract, zal de totale door jouw betaalde prijs niet overschrijden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van winst, zaken, inkomsten, goodwill of verwachte besparingen of voor enige andere indirecte of gevolgschade.

 9. Variatie:
9.1. Wijziging: Deze Algemene Voorwaarden (en/of de inhoud van een overeenkomst waarop ze betrekking hebben) kunnen te allen tijde worden gewijzigd of vervangen worden door een schriftelijke overeenkomst tussen ons. Een dergelijke wijziging heeft geen invloed op eventuele rechten of verplichtingen van een van ons die al zijn opgebouwd, tenzij specifiek anders is overeengekomen.